คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม บนร.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ
สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1306วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 2-2-34
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3700-1002หลักการดำเนินงานโรงแรม 3-0-33
3700-1003ศิลปะการต้อนรับและการบริการ 2-2-34
3701-2001การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-34
3701-2002การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 2-2-34
3701-2003การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2-2-34
3701-2004ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-34
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-9201ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2-0-22
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  30-14-36 44


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
543 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
621 
‹--------- 3701-2002 ---------›
 น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
621 
‹--------- 3701-2002 ---------›
 น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
622 
‹--------- 3700-1002 ---------›
 น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
‹--------- 3000-9201 ---------›
 น.ส.ครูจีน 1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹--------- 3000-1501 ---------›
 นายสกล หุ่นงาม
‹--------- 3000-1306 ---------›
 น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
621 
‹--------- 3701-2001 ---------›
 น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
543 
 น.ส.ณชิตา
525 
‹--------- 3000-1403 ---------›
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
635 
‹------------------ 3000-1206 ------------------›
 นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
532 
 นายสกล
กิจกรรม
กิจกรรม
621 
‹--------- 3701-2001 ---------›
 น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
525 
 น.ส.ลภัสรดา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
615 
‹------------------ 3701-2003 ------------------›
 นายกรณ์ ก้านเพชร
622 
 น.ส.งามศิริ
โฮมรูม
615 
‹--------- 3701-2004 ---------›
 นายกรณ์ ก้านเพชร
615 
‹--------- 3701-2004 ---------›
 นายกรณ์ ก้านเพชร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
621 
‹---------------------------- 3700-1003 ----------------------------›
 น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
615 
 นายกรณ์
‹--------- 3000-1306 ---------›
 น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
535 
 นายพรชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ