คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบค.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษานายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3204-8003ฝึกงาน2 *-*-22
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3204-5103งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3 *-*-33
3204-5104งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4 *-*-33
 รวม  0-2-8 10


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางนลินี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางนลินี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพัชณพงศกรณ์
กิจกรรม
กิจกรรม
 นายพัชณพงศกรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพัชณพงศกรณ์
โฮมรูม
‹--------- 3204-8003 ---------›
 นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางนลินี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ