คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอค.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-34
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3204-2001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ 2-2-34
3204-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2-2-34
3204-2006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2-2-34
3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง 2-2-34
3204-2108การใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 2-2-34
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  28-16-35 44


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
934 
‹--------- 3204-2002 ---------›
 น.ส.บุณณดา คำเสียง
‹--------- 3000-1206 ---------›
 ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
937 
‹--------- 3204-2001 ---------›
 นายณัทพงศ์ โยธี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
922 
‹---------------------------- 3204-2005 ----------------------------›
 นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
425 
 น.ส.กมลีรัตน์
934 
‹--------- 3204-2002 ---------›
 น.ส.บุณณดา คำเสียง
 ดร.สุภาพ
543 
‹--------- 3000-1102 ---------›
 น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
425 
‹--------- 3200-1001 ---------›
 น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
924 
‹--------- 3204-2006 ---------›
 นางวราดา ขันตี
กิจกรรม
กิจกรรม
531 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
 นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
543 
 น.ส.ณชิตา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3200-1002 ---------›
 น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
924 
‹--------- 3204-2006 ---------›
 นางวราดา ขันตี
โฮมรูม
937 
‹--------- 3204-2001 ---------›
 นายณัทพงศ์ โยธี
631 
 นายไสว
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
937 
‹---------------------------- 3204-2108 ----------------------------›
 นายณัทพงศ์ โยธี
‹--------- 3200-1002 ---------›
 น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
631 
‹------------------ 3000-1305 ------------------›
 นายไสว โทนะพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ