คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบต.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3202-2002พฤติกรรมผู้บริโภค 3-0-33
3202-2007การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 3-0-33
3202-2001การจัดการขาย 3-0-33
3202-9010การตลาดออนไลน์ 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  31-8-34 39


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
425 
 น.ส.กมลีรัตน์
411 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
‹------------------ 3000-1206 ------------------›
 น.ส.บุญมี สารชาติ
‹--------- 3000-1609 ---------›
 นายถาวร นาคกระโทก
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3202-2002 ---------›
 น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
425 
‹--------- 3200-1001 ---------›
 น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
413 
‹------------------ 3202-2001 ------------------›
 น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
542 
 นางเพ็ญศิริ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
934 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 น.ส.บุณณดา คำเสียง
กิจกรรม
กิจกรรม
‹------------------ 3202-2007 ------------------›
 น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹--------- 3200-1002 ---------›
 นางลลิดา โค้วไพโรจน์
413 
‹--------- 3200-1003 ---------›
 น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
โฮมรูม
413 
 น.ส.วลีรัตน์
415 
 น.ส.วลีรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹--------- 3200-1002 ---------›
 นางลลิดา โค้วไพโรจน์
415 
‹--------- 3202-9010 ---------›
 น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
542 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
 น.ส.อรณิชา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ