คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอค.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
3104-1001วงจรไฟฟ้า 2-3-35
3104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า 2-3-35
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35
3104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35
3104-9009โรงต้นกำลังไฟฟ้า 3-0-33
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  29-22-36 51


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
736 
‹------------------------------------- 3104-1002 -------------------------------------›
 นายณัฐวัฒน์ บุระพา
724 
‹------------------------------------- 3104-2001 -------------------------------------›
 นายยุทธสาร สารการ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
716 
‹------------------------------------- 3104-2003 -------------------------------------›
 นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
711 
‹------------------------------------- 3104-1004 -------------------------------------›
 นายวุฒิพงษ์ สมใจ
 นายพงษ์เพชร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
531 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
 นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
542 
 นางเพ็ญศิริ
กิจกรรม
กิจกรรม
542 
‹--------- 3000-1102 ---------›
 นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
715 
‹------------------------------------- 3104-2004 -------------------------------------›
 นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
โฮมรูม
712 
‹------------------ 3104-9009 ------------------›
 น.ส.วิสุดา สารสุข
 น.ส.อัจฉราวดี
523 
‹--------- 3000-1406 ---------›
 น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3000-1301 ------------------›
 น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
535 
 นายพรชัย
725 
‹------------------------------------- 3104-1001 -------------------------------------›
 นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
523 
 น.ส.สาพิตา
 นายพงษ์เพชร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ