คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอผ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 1-4-35
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-37
3102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 1-4-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  24-22-33 46


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
 ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
‹------------------------------------- 3102-2101 -------------------------------------›
 นายนพดล สิ้นทุกข์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายถาวร นาคกระโทก
535 
 นายพรชัย
‹---------------------------- 3102-2002 ----------------------------›
 นายสัจจา อินทรสุขศรี
‹--------- 3000-1206 ---------›
 นายภควัตร สิงห์คำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3102-2007 ---------›
 นายนพดล สิ้นทุกข์
‹--------- 3102-2006 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3102-2007 ---------›
 นายนพดล สิ้นทุกข์
‹--------- 3102-2006 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายภควัตร
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายนพดล สิ้นทุกข์
โฮมรูม
‹------------------------------------- 3102-2003 -------------------------------------›
 นายธนกร สุขส่ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2004 ----------------------------›
 นายธนกร สุขส่ง
‹------------------ 3102-2004 ------------------›
 นายธนกร สุขส่ง
531 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
 นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ