คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สทย.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33
3101-2002เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
3101-2001งานส่งถ่ายกำลัง 2-3-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  26-14-31 40


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3000-1206 ------------------›
 น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
 นายสิริชัย สิมชมภู
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายสุระชัย จันทร์ชนะ
634 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 น.ส.ชลญา อุทัย
‹--------- 3101-2001 ---------›
 นายกัมปนาท พระสุพรรณ
‹------------------ 3101-2002 ------------------›
 นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0109 ------------------›
 นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3101-2004 ---------›
 นายธวัชชัย จักษุพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
 น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
535 
 นายพรชัย
โฮมรูม
‹--------- 3101-2002 ---------›
 นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
‹------------------ 3101-2001 ------------------›
 นายกัมปนาท พระสุพรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
925 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
‹--------- 3000-1608 ---------›
 นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
634 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 น.ส.ชลญา อุทัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายสุระชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ