คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชยท.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษาว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24
2101-8501โครงการ *-*-44
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
2101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  13-25-25 42


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายนพพร
‹------------------ 2101-2009 ------------------›
 นายนพพร สมคิด
522 
‹--------- 2000-1403 ---------›
 น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวสันต์
‹------------------ 2101-2102 ------------------›
 นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
‹--------- 2101-2102 ---------›
 นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
544 
 นายวุฒินันท์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
732 
 นายเสริมศักดิ์
712 
‹------------------ 2100-1006 ------------------›
 น.ส.วิสุดา สารสุข
กิจกรรม
กิจกรรม
534 
 นายอดิศักดิ์
533 
 น.ส.พิมพ์พัชชา
 นายอัตตะพงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุริยัน
‹------------------ 2101-2105 ------------------›
 นายนพพร สมคิด
โฮมรูม
 นายนพพร
‹------------------ 2100-1009 ------------------›
 นายสุริยัน คันศร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2101-2109 ---------›
 นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
‹--------- 2101-2109 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
 ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ
‹---------------------------- 2101-8501 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ