คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สทส.11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1313วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 2-2-34
3901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 2-2-34
3901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1-4-35
3901-2101สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1-4-35
3901-2119การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1-4-35
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  14-22-24 36


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3000-1313 ----------------------------›
 น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
825 
 นายนที
 นางสุมนต์พร  นายบวรศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
825 
‹--------- 3901-2119 ---------›
 นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
‹--------- 3000-1206 ---------›
 นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายนที จันทร์เทียม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
825 
‹---------------------------- 3901-2001 ----------------------------›
 นายนที จันทร์เทียม
กิจกรรม
กิจกรรม
825 
 นายเปรมปรีดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
825 
‹---------------------------- 3901-1003 ----------------------------›
 นายนที จันทร์เทียม
โฮมรูม
825 
‹------------------ 3901-1001 ------------------›
 นายเปรมปรีดี อินตะนัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2101 ----------------------------›
 นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
826 
‹------------------ 3901-2119 ------------------›
 นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ