คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สคอ.21
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน ธุรกิจอาหาร
ที่ปรึกษานายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1307วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ 2-2-34
3000-1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3404-2007ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 2-3-35
3400-1003การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 1-2-23
3400-1004การจัดการงานวิชาชีพ 2-0-22
 รวม  26-11-30 37


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
612 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายปริญญา สว่างโคตร
634 
‹--------- 3000-1307 ---------›
 น.ส.ชลญา อุทัย
613 
‹--------- 3400-1004 ---------›
 น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
924 
‹--------- 3001-2001 ---------›
 นางวราดา ขันตี
524 
‹--------- 3000-1401 ---------›
 น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
543 
 น.ส.ณชิตา
612 
‹------------------ 3400-1003 ------------------›
 นายปริญญา สว่างโคตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
634 
‹--------- 3000-1307 ---------›
 น.ส.ชลญา อุทัย
524 
 น.ส.นิดติยากร
532 
 นายสกล
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
543 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
532 
‹--------- 3000-1501 ---------›
 นายสกล หุ่นงาม
โฮมรูม
924 
‹--------- 3001-2001 ---------›
 นางวราดา ขันตี
 ดร.สุภาพ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
613 
‹---------------------------- 3404-2007 ----------------------------›
 น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
613 
 น.ส.ปิยะมาศ
‹--------- 3000-1207 ---------›
 ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ