คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สคอ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน ธุรกิจอาหาร
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3400-1002เทคนิคการนำเสนอผลงาน 1-4-35
3404-2001โภชนาการเพื่อชีวิต 2-2-34
3404-2004อาหารไทย 2-3-35
3404-2005ขนมไทย 2-3-35
3404-2003ความปลอดภัยในงานอาหาร 3-0-33
3404-2124อาหารตะวันตก 2-3-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  16-19-23 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
613 
‹---------------------------- 3404-2124 ----------------------------›
 น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
613 
 น.ส.ปิยะมาศ
612 
‹------------------ 3404-2003 ------------------›
 นายปริญญา สว่างโคตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
613 
‹---------------------------- 3404-2001 ----------------------------›
 น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
613 
‹------------------------------------- 3404-2004 -------------------------------------›
 น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
613 
‹---------------------------- 3404-2005 ----------------------------›
 น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
กิจกรรม
กิจกรรม
613 
 น.ส.ปิยะมาศ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1609 ---------›
 นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
โฮมรูม
612 
‹------------------------------------- 3400-1002 -------------------------------------›
 นายปริญญา สว่างโคตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
 นายพรชัย
635 
‹------------------ 3000-1206 ------------------›
 นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ