คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบบ.12
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-33
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3201-2001การบัญชีชั้นกลาง 1 2-2-34
3201-2003การบัญชีต้นทุน 1 2-2-34
3201-2005การบัญชีชั้นสูง 1 2-2-34
3201-2109การบัญชีการเงิน 2-2-34
3201-2101ระบบบัญชี 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  21-14-27 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
 นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
433 
‹--------- 3201-2003 ---------›
 นางณัฐิกา สิมชมภู
424 
‹------------------ 3201-2101 ------------------›
 นางสุมิตรา โพธิ์สูง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
425 
 น.ส.กมลีรัตน์
 ดร.สุภาพ
444 
‹--------- 3200-1002 ---------›
 น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
433 
‹--------- 3201-2001 ---------›
 นางณัฐิกา สิมชมภู
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
444 
‹--------- 3201-2109 ---------›
 น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
424 
‹--------- 3201-2005 ---------›
 นางสุมิตรา โพธิ์สูง
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3000-1201 ---------›
 ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
444 
‹--------- 3200-1002 ---------›
 น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
425 
‹--------- 3200-1001 ---------›
 น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
โฮมรูม
433 
‹--------- 3201-2003 ---------›
 นางณัฐิกา สิมชมภู
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹--------- 3201-2005 ---------›
 นางสุมิตรา โพธิ์สูง
444 
‹--------- 3201-2109 ---------›
 น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
 นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
433 
‹--------- 3201-2001 ---------›
 นางณัฐิกา สิมชมภู
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ