คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอว.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษานายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3128-8001ฝึกงาน *-*-44
3128-2113งานบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 0-4-24
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  0-6-6 10


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเปรมปรีดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3128-8001 ------------------›
 นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเปรมปรีดี
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเปรมปรีดี
โฮมรูม
 นายบวรศักดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเปรมปรีดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ