คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอธ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา 2-3-35
3121-2003การประมาณราคางานโยธา 2-2-34
3121-2005คอนกรีตเทคโนโลยี 2-2-34
3121-2007วัสดุงานทางและการทดสอบ 2-2-34
3121-2104วิศวกรรมการทาง 3-0-33
3121-2106การทดสอบวัสดุ 1-2-23
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  23-15-29 38


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2003 ----------------------------›
 นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
‹------------------ 3000-1206 ------------------›
 นายภควัตร สิงห์คำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2001 ----------------------------›
 นายศิวดล สะโสดา
 นายศิวดล
535 
 นายพรชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
925 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
กิจกรรม
กิจกรรม
‹------------------ 3121-2106 ------------------›
 นายชาติชาย ทองพีระ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2005 ----------------------------›
 นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
โฮมรูม
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
 นายสถิร มิ่งขวัญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2007 ----------------------------›
 นายสันติรักษ์ โตรัศมี
‹------------------ 3121-2104 ------------------›
 นายสันติรักษ์ โตรัศมี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ