คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สออ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3105-2005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1-2-23
3105-2006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ 1-2-23
3105-2009ระบบเสียงและระบบภาพ 2-3-35
3105-2010การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3105-2101ระบบโทรคมนาคม 1-2-23
3105-2116ไมโครโพรเซสเซอร์ 1-2-23
3105-8502โครงการ 1 *-*-22
3105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3-0-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  14-20-24 36


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
111 
‹------------------ 3105-9001 ------------------›
 นางมัลลิกา สิทธิโชค
211 
 นายวีระวัฒน์
211 
‹--------- 3105-2005 ---------›
 นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
121 
 นายวรรยารัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
123 
 นายสมคิด
123 
‹--------- 3105-2101 ---------›
 นายสมคิด พิมสอน
122 
 นายธีระชาติ
122 
‹--------- 3105-2116 ---------›
 นายธีระชาติ ปู่แตน
121 
‹--------- 3105-2006 ---------›
 นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
222 
‹--------- 3105-1001 ---------›
 นายวิสณุกร ดาวไสย์
222 
‹--------- 3105-1001 ---------›
 นายวิสณุกร ดาวไสย์
กิจกรรม
กิจกรรม
222 
 นายวิสณุกร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
216 
‹--------- 3105-2009 ---------›
 นายทรงธรรม พวงแก้ว
216 
‹--------- 3105-2009 ---------›
 นายทรงธรรม พวงแก้ว
โฮมรูม
216 
 นายทรงธรรม
125 
‹--------- 3105-8502 ---------›
 นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
122 
‹--------- 3001-2001 ---------›
 นายธีระชาติ ปู่แตน
122 
‹--------- 3001-2001 ---------›
 นายธีระชาติ ปู่แตน
122 
 นายธีระชาติ
122 
‹--------- 3105-2010 ---------›
 นายธีระชาติ ปู่แตน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ