คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สออ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3105-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3105-2001พัลส์เทคนิค 1-2-23
3105-2002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35
3105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 1-2-23
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  25-17-31 42


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
 นายสกล
635 
‹------------------ 3000-1206 ------------------›
 นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
226 
 นายชัยรัตน์
226 
‹--------- 3105-2004 ---------›
 นายชัยรัตน์ ทองใบ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
532 
‹--------- 3000-1501 ---------›
 นายสกล หุ่นงาม
222 
 นายวิสณุกร
222 
‹--------- 3105-2001 ---------›
 นายวิสณุกร ดาวไสย์
‹--------- 3000-1301 ---------›
 น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
226 
‹--------- 3105-2002 ---------›
 นายชัยรัตน์ ทองใบ
226 
‹--------- 3105-2002 ---------›
 นายชัยรัตน์ ทองใบ
กิจกรรม
กิจกรรม
226 
 นายชัยรัตน์
‹--------- 3000-1301 ---------›
 น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
126 
‹--------- 3105-1002 ---------›
 นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
126 
‹--------- 3105-1002 ---------›
 นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
โฮมรูม
126 
 นายสุวิจักขณ์
211 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
111 
‹--------- 3105-1003 ---------›
 นางมัลลิกา สิทธิโชค
111 
‹--------- 3105-1003 ---------›
 นางมัลลิกา สิทธิโชค
111 
 นางมัลลิกา
523 
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
 น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ