คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอต.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษาว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2-0-22
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-2104วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3104-9009โรงต้นกำลังไฟฟ้า 3-0-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  20-20-27 40


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
715 
‹------------------ 3104-1003 ------------------›
 นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
715 
‹--------- 3104-1003 ---------›
 นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
745 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
 นายพิศาล ไชยบุรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
733 
‹------------------ 3104-2104 ------------------›
 นายอักษรทัย งามแสง
733 
‹--------- 3104-2104 ---------›
 นายอักษรทัย งามแสง
734 
‹------------------ 3104-9009 ------------------›
 นายฉัตรชัย ไชยสาร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1609 ---------›
 นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
กิจกรรม
กิจกรรม
745 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
631 
‹---------------------------- 3000-1301 ----------------------------›
 นายไสว โทนะพันธ์
โฮมรูม
711 
‹------------------------------------- 3104-2004 -------------------------------------›
 นายวุฒิพงษ์ สมใจ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
733 
‹------------------ 3104-2006 ------------------›
 นายอักษรทัย งามแสง
733 
‹--------- 3104-2006 ---------›
 นายอักษรทัย งามแสง
‹--------- 3000-1203 ---------›
 นายภควัตร สิงห์คำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ