คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอห.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายภิญโญ มัชฌิกะ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3103-2005วัสดุและโลหะวิทยา 3-0-33
3103-2006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3103-2301การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 3-0-33
3103-2302งานประกอบโครงสร้างโลหะ 2-3-35
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3103-2105การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย 2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  22-14-27 36


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
531 
‹--------- 3000-1501 ---------›
 นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
‹--------- 3103-2105 ---------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
‹------------------ 3103-2005 ------------------›
 นายประยูร เดือนเพ็ง
524 
‹--------- 3000-1402 ---------›
 น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
524 
 น.ส.นิดติยากร
‹------------------ 3103-2301 ------------------›
 นายประยูร เดือนเพ็ง
‹------------------ 3103-2105 ------------------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
934 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 น.ส.บุณณดา คำเสียง
กิจกรรม
กิจกรรม
 นายพิทักษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3000-1209 ------------------›
 น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
531 
 นายจิระเดช
โฮมรูม
‹--------- 3103-2302 ---------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3103-2006 ----------------------------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
‹------------------ 3103-2302 ------------------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ