คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สพพ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายธนกร สุขส่ง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3102-2205เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง 1-6-37
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-6-37
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  21-18-27 39


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
535 
 นายพรชัย
531 
 นายจิระเดช
523 
‹--------- 3000-1406 ---------›
 น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1206 ---------›
 นายภควัตร สิงห์คำ
523 
 น.ส.สาพิตา
‹-------------------------------------------------------- 3102-2205 --------------------------------------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายยุทธนา ม่วงเขียว
 นายภควัตร
กิจกรรม
กิจกรรม
 นายอัษภ์ทวัท
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2005 ----------------------------›
 นายสัจจา อินทรสุขศรี
โฮมรูม
 นายสัจจา
531 
‹--------- 3000-1501 ---------›
 นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายชริน อินทรสุขศรี
 นายอัษภ์ทวัท
‹------------------------------------- 3102-9003 -------------------------------------›
 นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ