คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สพพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1 1-6-37
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2201เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ 1-4-35
3102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ 1-6-37
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  19-28-30 47


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
 นายธนกร สุขส่ง
‹-------------------------------------------------------- 3102-2001 --------------------------------------------------------›
 นายชาญณรงค์ ไชยนรา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
634 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 น.ส.ชลญา อุทัย
542 
 นางเพ็ญศิริ
‹---------------------------- 3102-2002 ----------------------------›
 นายสัจจา อินทรสุขศรี
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายชริน อินทรสุขศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3102-2007 ---------›
 นายนพดล สิ้นทุกข์
‹--------- 3102-2006 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3102-2006 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
‹--------- 3102-2007 ---------›
 นายนพดล สิ้นทุกข์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
542 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
634 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 น.ส.ชลญา อุทัย
โฮมรูม
‹------------------------------------- 3102-2201 -------------------------------------›
 นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2203 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
‹------------------ 3102-2203 ------------------›
 ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ