คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ทส.21
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานางนพวรรณ สาธุการ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2901-1007เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
2901-1004การสร้างเว็บเบื้องต้น 1-2-23
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2901-2008โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 1-2-23
2901-2010ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
2901-2011การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1-2-23
2901-2119ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24
2901-2138ระบบภาพและเสียง 1-3-24
2901-9006การผลิตสื่อดิจิตอล 1-2-23
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  12-22-21 34


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
822 
‹--------- 2901-2138 ---------›
 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
822 
‹------------------ 2901-1007 ------------------›
 นายประวิทย์ ราชภักดี
823 
‹------------------ 2901-1004 ------------------›
 นางนพวรรณ สาธุการ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
‹------------------ 2901-2011 ------------------›
 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
กิจกรรม
กิจกรรม
822 
‹--------- 2901-2138 ---------›
 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
822 
‹---------------------------- 2901-2119 ----------------------------›
 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
โฮมรูม
823 
‹------------------ 2901-9006 ------------------›
 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
‹------------------ 2901-2010 ------------------›
 นายประวิทย์ ราชภักดี
825 
‹------------------ 2901-2008 ------------------›
 นายเปรมปรีดี อินตะนัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ