คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ทส.11
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2901-1006เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1-2-23
2901-2001โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23
2901-2002โปรแกรมตารางคำนวณ 1-2-23
2901-2003โปรแกรมนำเสนองาน 1-2-23
2901-2123อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2901-2110การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  16-18-23 34


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
822 
‹---------------------------- 2901-2123 ----------------------------›
 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
824 
‹------------------ 2901-2002 ------------------›
 นางนพวรรณ สาธุการ
823 
 นางนพวรรณ
823 
‹------------------ 2901-2003 ------------------›
 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
 นางนพวรรณ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
‹--------- 2001-1001 ---------›
 นางนพวรรณ สาธุการ
โฮมรูม
822 
 นายทวีทรัพย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
‹--------- 2901-2001 ---------›
 นางนพวรรณ สาธุการ
823 
‹--------- 2901-1006 ---------›
 นางนพวรรณ สาธุการ
822 
‹------------------ 2901-2110 ------------------›
 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ