คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม คธอ.21
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ที่ปรึกษานายปริญญา สว่างโคตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2404-2009การสุขาภิบาลอาหาร 2-0-22
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2400-1004ศิลปะและการออกแบบ 1-3-24
2404-1001โภชนาการ 2-2-34
2404-2005การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1-3-24
2404-2007เบเกอรี่เบื้องต้น 1-4-35
2404-2129การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1-4-35
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
2404-2131ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร 1-3-24
 รวม  10-25-20 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
614 
‹---------------------------- 2404-2005 ----------------------------›
 น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
934 
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
 น.ส.บุณณดา คำเสียง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
614 
‹---------------------------- 2400-1004 ----------------------------›
 น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
611 
‹---------------------------- 2404-2131 ----------------------------›
 นางวิไล โทนะพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
611 
‹---------------------------- 2404-2129 ----------------------------›
 นางวิไล โทนะพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
611 
 นางวิไล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
614 
‹---------------------------- 2404-1001 ----------------------------›
 น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
โฮมรูม
614 
 น.ส.ศศิกานต์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
614 
‹---------------------------- 2404-2007 ----------------------------›
 น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
611 
‹--------- 2404-2009 ---------›
 นางวิไล โทนะพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ