คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม พค.23
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษาน.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2200-1003การบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-23
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2204-2002ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2-2-34
2204-2005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2-2-34
2204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2-2-34
2308-2007กราฟิกแอนิเมชั่น 1-4-35
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  12-16-19 28


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
927 
‹------------------ 2308-2007 ------------------›
 นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
435 
 น.ส.ยุพาภรณ์
933 
‹--------- 2001-1001 ---------›
 น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
941 
‹--------- 2204-2002 ---------›
 นายคำพา ขันตี
933 
‹--------- 2204-2005 ---------›
 น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
435 
‹--------- 2200-1003 ---------›
 น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
932 
‹---------------------------- 2204-2008 ----------------------------›
 นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
941 
‹--------- 2204-2002 ---------›
 นายคำพา ขันตี
933 
‹--------- 2204-2005 ---------›
 น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
927 
‹--------- 2308-2007 ---------›
 นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ