คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม พบ.33
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษาน.ส.ลภัสรดา กระสังข์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วน 2-2-34
2201-2006ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 3-0-33
2201-2101การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว 3-0-33
2201-2103การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 2-2-34
2201-2104การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 2-2-34
2203-2005พิมพ์ประยุกต์ 1-4-35
2203-2009การพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-23
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  16-12-20 28


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
421 
‹--------- 2203-2005 ---------›
 นางกฤษณา จันทร์เทศ
443 
‹--------- 2201-2104 ---------›
 นางผาณิตา สีหนาท
421 
‹--------- 2201-2103 ---------›
 นางกฤษณา จันทร์เทศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
422 
 นางธิดาวรรณ
441 
‹------------------ 2201-2006 ------------------›
 น.ส.พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
421 
‹--------- 2203-2005 ---------›
 นางกฤษณา จันทร์เทศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
442 
‹--------- 2201-2002 ---------›
 นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
421 
 นางกฤษณา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
421 
‹--------- 2201-2103 ---------›
 นางกฤษณา จันทร์เทศ
443 
‹--------- 2201-2104 ---------›
 นางผาณิตา สีหนาท
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
442 
‹--------- 2201-2002 ---------›
 นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
422 
‹--------- 2203-2009 ---------›
 นางธิดาวรรณ สรรพศรี
443 
‹------------------ 2201-2101 ------------------›
 นางผาณิตา สีหนาท
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ