คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชธ.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษาน.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22
2121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
2121-2003การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24
2121-2007การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1 1-3-24
2121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้ 0-6-26
2121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 0-6-26
2121-2117การสำรวจเฉพาะแปลง 1-3-24
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา 2-0-22
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  10-28-19 38


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2105 ----------------------------›
 นายสันติรักษ์ โตรัศมี
‹--------- 2121-2105 ---------›
 นายสันติรักษ์ โตรัศมี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2104 ----------------------------›
 นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
‹--------- 2121-2104 ---------›
 นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
‹--------- 2121-1001 ---------›
 นายสถิร มิ่งขวัญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2003 ----------------------------›
 นายชาติชาย ทองพีระ
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 2121-2115 ---------›
 นายพงศธร จันทร์แจ้ง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
441 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 น.ส.พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
โฮมรูม
‹---------------------------- 2121-2007 ----------------------------›
 นายพงศธร จันทร์แจ้ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2117 ----------------------------›
 นายศิวดล สะโสดา
‹---------------------------- 2121-2001 ----------------------------›
 นายศิวดล สะโสดา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ