คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชค.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายเปรมปรีดี อินตะนัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2128-1005วงจรพัลส์และดิจิตอล 1-3-24
2128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล 1-2-23
2128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา 1-3-24
2128-2115พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลข้อมูลบนเครือข่าย 1-3-24
2128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1-2-23
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  10-22-18 32


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
‹------------------ 2128-2115 ------------------›
 นางนพวรรณ สาธุการ
823 
 นางนพวรรณ
823 
‹------------------ 2128-2008 ------------------›
 นางนพวรรณ สาธุการ
823 
 นางนพวรรณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
825 
‹---------------------------- 2128-1005 ----------------------------›
 นายเปรมปรีดี อินตะนัย
822 
‹---------------------------- 2128-2105 ----------------------------›
 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
823 
 นางนพวรรณ
823 
 นางนพวรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
825 
‹---------------------------- 2128-1001 ----------------------------›
 นายเปรมปรีดี อินตะนัย
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ