คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22
2128-2116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2-23
2128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์ 0-4-24
2128-2111โปรแกรมเชิงวัตถุ 1 1-2-23
2128-2123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2901-2108การเขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก 1-2-23
2901-2135การสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน 1-2-23
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  11-24-21 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
825 
‹------------------ 2128-2111 ------------------›
 นายเปรมปรีดี อินตะนัย
823 
 น.ส.ศันสนีย์
823 
‹------------------ 2901-2135 ------------------›
 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
823 
 น.ส.ศันสนีย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
824 
‹------------------ 2901-2108 ------------------›
 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
823 
 น.ส.ศันสนีย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
822 
‹---------------------------- 2128-2116 ----------------------------›
 นายประวิทย์ ราชภักดี
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
822 
‹---------------------------- 2128-2101 ----------------------------›
 นายประวิทย์ ราชภักดี
โฮมรูม
823 
‹--------- 2128-1002 ---------›
 นางนพวรรณ สาธุการ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
823 
‹---------------------------- 2128-2123 ----------------------------›
 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
823 
‹------------------ 2128-2010 ------------------›
 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ