คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชค.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1211 --
2000-1604 --
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
2128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24
2128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ 1-2-23
2128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  9-22-17 31


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
822 
‹------------------ 2128-2012 ------------------›
 นายประวิทย์ ราชภักดี
822 
 นายประวิทย์
825 
‹------------------ 2128-2009 ------------------›
 นายเปรมปรีดี อินตะนัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
822 
‹---------------------------- 2128-1004 ----------------------------›
 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
825 
‹---------------------------- 2100-1006 ----------------------------›
 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
823 
‹--------- 2001-1001 ---------›
 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1203 ---------›
 น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
โฮมรูม
822 
‹--------- 2128-2002 ---------›
 นายประวิทย์ ราชภักดี
822 
 นายประวิทย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
822 
‹---------------------------- 2128-2001 ----------------------------›
 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
823 
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
 นางนพวรรณ สาธุการ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ