คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายอรุณ ทองกลม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35
2105-2008เครื่องเสียง 1-3-24
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2105-2007วงจรดิจิตอล 1-3-24
2105-2114โทรศัพท์ 1-3-24
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  13-22-20 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
223 
 นายสันทัด
223 
‹------------------ 2105-2007 ------------------›
 นายสันทัด จันทฤทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
224 
 น.ส.ธัญณิชา
221 
‹------------------ 2105-2114 ------------------›
 นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
115 
 นายอรุณ
115 
‹------------------ 2105-2008 ------------------›
 นายอรุณ ทองกลม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
115 
‹--------- 2105-2005 ---------›
 นายอรุณ ทองกลม
115 
‹--------- 2105-2005 ---------›
 นายอรุณ ทองกลม
กิจกรรม
กิจกรรม
115 
 นายอรุณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
223 
 นายสันทัด
223 
‹------------------ 2100-1009 ------------------›
 นายสันทัด จันทฤทธิ์
โฮมรูม
224 
‹--------- 2001-1001 ---------›
 น.ส.ธัญณิชา สมนา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
221 
 นายศรัณย์
224 
‹------------------ 2105-2003 ------------------›
 น.ส.ธัญณิชา สมนา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ