คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายฉัตรชัย ไชยสาร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
2104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24
2104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 2-3-35
2104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
2104-2007เครื่องทำความเย็น 2-3-35
2104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24
2000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์ 0-2-12
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  9-27-18 36


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2104-2005 ---------›
 นายอดิศักดิ์ นพแสง
‹------------------ 2104-2007 ------------------›
 นายสุภาษิต ดวนใหญ่
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2104-2007 ---------›
 นายสุภาษิต ดวนใหญ่
‹------------------ 2104-2005 ------------------›
 นายอดิศักดิ์ นพแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
702 
 นายสุภาษิต
702 
‹------------------ 2104-2111 ------------------›
 นายสุภาษิต ดวนใหญ่
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
735 
 นายจำเริญ
734 
‹------------------ 2104-2004 ------------------›
 นายฉัตรชัย ไชยสาร
โฮมรูม
734 
 นายฉัตรชัย
735 
‹------------------ 2104-2002 ------------------›
 นายจำเริญ ทอนบุญมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
723 
 ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ
736 
‹------------------ 2104-2102 ------------------›
 นายณัฐวัฒน์ บุระพา
736 
 นายณัฐวัฒน์
723 
‹------------------ 2104-2006 ------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ