คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชพ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายภาสกร จำปาเรือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24
2102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24
2102-2202เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ 1-3-24
2102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48
2102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล 2-0-22
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  10-25-18 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
732 
 นายเสริมศักดิ์
712 
‹------------------ 2100-1006 ------------------›
 น.ส.วิสุดา สารสุข
 นายอินทร์
‹------------------ 2102-2010 ------------------›
 นายอินทร์ จงจำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพุตตาล
‹------------------ 2102-2202 ------------------›
 นายพุตตาล วรรณทอง
 นายอินทร์
‹------------------ 2102-2011 ------------------›
 นายอินทร์ จงจำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสิทธิชัย
‹------------------ 2102-2001 ------------------›
 นายสิทธิชัย คำเสียง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอัตตะพงษ์
‹--------- 2000-1203 ---------›
 น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
โฮมรูม
‹--------- 2102-2110 ---------›
 นายสิทธิชัย คำเสียง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2102-2203 ---------›
 นายพุตตาล วรรณทอง
‹--------- 2102-2203 ---------›
 นายพุตตาล วรรณทอง
‹---------------------------- 2102-2203 ----------------------------›
 นายพุตตาล วรรณทอง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ