คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายพุตตาล วรรณทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2102-2004วัดละเอียด 1-2-23
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2001กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 0-2-02
 รวม  15-16-21 31


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพุตตาล
‹------------------ 2100-1008 ------------------›
 นายพุตตาล วรรณทอง
 นายภาสกร
‹--------- 2102-2004 ---------›
 นายภาสกร จำปาเรือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
 น.ส.อรอุมา
533 
 น.ส.พิมพ์พัชชา
532 
 นายอดิศักดิ์
‹--------- 2000-1601 ---------›
 นายจ้าง พละ1
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายมีโชติ
‹------------------ 2100-1007 ------------------›
 นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
534 
‹--------- 2000-1501 ---------›
 นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
633 
‹--------- 2000-1301 ---------›
 น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
โฮมรูม
545 
‹--------- 2000-1101 ---------›
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
525 
‹--------- 2000-1401 ---------›
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
‹--------- 2000-1201 ---------›
 น.ส.ธันย์รดา ชินทอง
 นายปรเมษฐ์
‹--------- 2001-2001 ---------›
 นายปรเมษฐ์ เวชกามา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ