คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายจิรยุทธ์ โชติกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
2102-2107หล่อโลหะ 2-3-35
2102-8502โครงการ 1 *-*-22
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  11-21-20 34


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2102-2005 ---------›
 นายภาสกร จำปาเรือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2102-2102 ---------›
 นายจิรยุทธ์ โชติกุล
‹--------- 2102-2102 ---------›
 นายจิรยุทธ์ โชติกุล
‹---------------------------- 2102-2102 ----------------------------›
 นายจิรยุทธ์ โชติกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2102-2107 ---------›
 นายปรเมษฐ์ เวชกามา
‹--------- 2102-2107 ---------›
 นายปรเมษฐ์ เวชกามา
กิจกรรม
กิจกรรม
 นายปรเมษฐ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2102-2104 ----------------------------›
 นายจิรยุทธ์ โชติกุล
โฮมรูม
‹--------- 2102-2104 ---------›
 นายจิรยุทธ์ โชติกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2102-2006 ---------›
 นายจิรยุทธ์ โชติกุล
‹--------- 2102-2007 ---------›
 นายอินทร์ จงจำ
‹--------- 2102-8502 ---------›
 นายจิรยุทธ์ โชติกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ