คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ 2-3-35
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35
2101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 1-6-37
2101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์ 2-0-22
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-3-24
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24
2101-9002งานแก๊สรถยนต์ 1-3-24
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  12-23-19 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2101-2003 ---------›
 นายบุญชัย วสยางกูร
‹--------- 2101-2003 ---------›
 นายบุญชัย วสยางกูร
 นายบุญชัย
‹--------- 2101-2107 ---------›
 นายวสันต์ อุไรวงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพัฒนพงษ์
‹------------------ 2101-2101 ------------------›
 นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2101-2004 ---------›
 นายจรินทร์ เจนจิตต์
‹--------- 2101-2004 ---------›
 นายจรินทร์ เจนจิตต์
กิจกรรม
กิจกรรม
 นายจรินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายจรินทร์
‹------------------ 2101-9002 ------------------›
 นายจรินทร์ เจนจิตต์
โฮมรูม
 นายบุญชัย
‹------------------ 2101-2104 ------------------›
 นายบุญชัย วสยางกูร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายมีโชติ
‹------------------ 2101-2111 ------------------›
 นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
‹------------------ 2101-2111 ------------------›
 นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายสุระชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ