คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 2-3-35
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24
2101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  14-24-22 38


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2101-2005 ---------›
 นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
‹--------- 2101-2005 ---------›
 นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
 นายจิรโรจน์
533 
 น.ส.พิมพ์พัชชา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
‹--------- 2000-1401 ---------›
 น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
‹--------- 2001-1004 ---------›
 นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
 นายนพพร
‹------------------ 2101-2009 ------------------›
 นายนพพร สมคิด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2101-2002 ---------›
 นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
‹--------- 2101-2002 ---------›
 นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
 นายพัฒนพงษ์  นายอัตตะพงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพัฒนพงษ์
‹------------------ 2100-1009 ------------------›
 นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
โฮมรูม
 นายมีโชติ
‹------------------ 2101-2105 ------------------›
 นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
712 
 น.ส.วิสุดา
712 
‹------------------ 2100-1006 ------------------›
 น.ส.วิสุดา สารสุข
544 
‹--------- 2000-1101 ---------›
 นายวุฒินันท์ บุสภาค
‹--------- 2000-1203 ---------›
 นายพิสิทธิ์ พานิชย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายสุระชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ