Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2561


1


2


ปวช.1
ชย.11 ยานยนต์
ชย.12 ยานยนต์
ชย.13 ยานยนต์
ชย.14 ยานยนต์
ชย.15 ยานยนต์
ชย.16 ยานยนต์
ชก.11 เครื่องมือกล
ชก.12 เครื่องมือกล
ชพ.11 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.12 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.11 โครงสร้าง
ชช.12 โครงสร้าง
ชฟ.11 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.12 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.13 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.14 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.11 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.12 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.13 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.14 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.11 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.11 ก่อสร้าง
ชส.12 ก่อสร้าง
ชส.13 ก่อสร้าง
ชส.14 ก่อสร้าง
ชธ.11 โยธา
ชธ.12 โยธา
ชธ.13 โยธา
ชธ.14 โยธา
ชถ.11 สถาปัตยกรรม
ชถ.12 สถาปัตยกรรม
ชถ.13 สถาปัตยกรรม
ชถ.14 สถาปัตยกรรม
พบ.11 การบัญชี
พบ.12 การบัญชี
พบ.13 การบัญชี
พข.11 การขาย
พค.11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธผ.11 ธุรกิจเสื้อผ้า
คธอ.11 อาหารและโภชนาการ
กทท.11 การโรงแรม
กทท.12 การโรงแรม
ทส.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทวิ-ชย.11 ทวิภาคี ยานยนต์
ทวิ-ชย.12 ทวิภาคี ยานยนต์

ปวช.2
ชย.21 ช่างยนต์
ชย.22 ช่างยนต์
ชย.23 ช่างยนต์
ชย.24 ช่างยนต์
ชย.25 ช่างยนต์
ชย.26 ช่างยนต์
ชก.21 ช่างกลโรงงาน
ชก.22 ช่างกลโรงงาน
ชพ.21 ช่างกลโรงงาน
ชพ.22 ช่างกลโรงงาน
ชช.21 เชื่อมโลหะ
ชช.22 เชื่อมโลหะ
ชฟ.21 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.22 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.23 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.24 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชอ.21 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.22 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.23 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.24 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชค.21 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.21 ช่างก่อสร้าง
ชส.22 ช่างก่อสร้าง
ชส.23 ช่างก่อสร้าง
ชส.24 ช่างก่อสร้าง
ชธ.21 โยธา
ชธ.22 โยธา
ชธ.23 โยธา
ชธ.24 โยธา
ชถ.21 สถาปัตยกรรม
ชถ.22 สถาปัตยกรรม
พบ.21 การบัญชี
พบ.22 การบัญชี
พบ.23 การบัญชี
พข.21 การตลาด
พค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.22 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.23 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.24 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธผ.21 แฟชั่นและสิ่งทอ
คธอ.21 อาหารและโภชนาการ
กทท.21 การโรงแรม
กทท.22 การโรงแรม
ทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชยท.21 ทวิภาคี ช่างยนต์( ทวิ )
ชยท.22 ทวิภาคี ช่างยนต์ ( ทวิ )

ปวช.3
ชย.31 ยานยนต์
ชย.32 ยานยนต์
ชย.33 ยานยนต์
ชย.34 ยานยนต์
ชย.35 ยานยนต์
ชย.36 ยานยนต์
ชก.31 เครื่องมือกล
ชก.32 เครื่องมือกล
ชพ.31 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.32 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.31 เชื่อมโลหะ
ชช.32 เชื่อมโลหะ
ชฟ.31 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.32 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.33 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.34 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.31 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.32 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.33 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.34 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.31 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.31 ก่อสร้าง
ชส.32 ก่อสร้าง
ชส.33 ก่อสร้าง
ชส.34 ก่อสร้าง
ชธ.31 โยธา
ชธ.32 โยธา
ชธ.33 โยธา
ชธ.34 โยธา
ชถ.31 สถาปัตยกรรม
พบ.31 การบัญชี
พบ.32 การบัญชี
พบ.33 การบัญชี
พข.31 การตลาด
พค.31 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.32 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.33 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธผ.31 ธุรกิจเสื้อผ้า
คธอ.31 อาหารและโภชนาการ
กทท.31 การโรงแรม
กทท.32 การโรงแรม
ทส.31 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.32 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชยท.31 ทวิภาคี ยานยนต์
ชยท.32 ทวิภาคี ยานยนต์

ปวส.1
สพพ.11 แม่พิมพ์โลหะ
สอห.11 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
สอค.11 ไฟฟ้าควบคุม
สอต.11 ไฟฟ้ากำลัง
สออ.11 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.12 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สอส.11 เทคนิคการก่อสร้าง
สอธ.11 โยธา
สอถ.11 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สอว.11 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
สบบ.11 การบัญชี
สบบ.12 การบัญชี
สคอ.11 ธุรกิจอาหาร
สทส.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สทย.11 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สทย.12 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สทย.13 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สทย.14 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
มอผ.11 ทวิภาคี เครื่องมือกล
มอค.11 ทวิภาคี ไฟฟ้ากำลัง
มบต.11 ทวิภาคี การตลาด
มอค.11 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มอค.12 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บนร.11 ทวิภาคี บริการส่วนหน้าโรงแรม
มอย.111 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.112 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.113 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.114 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอผ.11 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.12 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.13 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.14 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.111 ม.6 เครื่องมือกล
มอห.11 ม.6 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
มอค.11 ม.6 ไฟฟ้าควบคุม
มอค.12 ม.6 ไฟฟ้าควบคุม
มอต.11 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.12 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.111 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มออ.11 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.12 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มอส.11 ม.6 เทคนิคการก่อสร้าง
มอธ.11 ม.6 โยธา
มอธ.12 ม.6 โยธา
มอถ.11 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.11 ม.6 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มอม.11 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มบบ.11 ม.6 การบัญชี
มบบ.12 ม.6 การบัญชี
มบบ.13 ม.6 การบัญชี
มบต.11 ม.6 การตลาด
มบต.111 ม.6 การตลาด
มบค.11 ม.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มบค.12 ม.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มคอ.11 ม.6 ธุรกิจอาหาร
บนร.111 ม.6 บริการส่วนหน้าโรงแรม
ทยส.11 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวส.2
สพพ.21 เทคนิคการผลิต
สอห.21 เทคนิคโลหะ
สอค.21 ไฟฟ้ากำลัง
สอต.21 ไฟฟ้ากำลัง
สออ.21 อิเล็กทอรนิกส์
สออ.22 อิเล็กทอรนิกส์
สอส.21 ช่างก่อสร้าง
สอธ.21 โยธา
สอถ.21 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สอว.21 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สบบ.21 การบัญชี
สบบ.22 การบัญชี
สคอ.21 อาหารและโภชนาการ (สายตรง)
สทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอย.21 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอย.22 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอย.23 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอย.24 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอผ.21 ทวิภาคี เทคนิคการผลิต
สอต.21 ทวิภาคี ไฟฟ้ากำลัง(ทวิ)
สบต.21 ทวิภาคี การตลาด
สบค.21 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สบค.22 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บนร.21 ทวิภาคี การโรงแรม(สายตรง)
มอย.211 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอย.212 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอย.213 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอย.214 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอผ.21 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.22 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.23 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.24 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.211 ม.6 เทคนิคการผลิต (ทวิ)
มอห.21 ม.6 เทคนิคโลหะ
มอค.21 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอค.22 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.21 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.22 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.211 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง (ทวิ)
มออ.21 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์
มออ.22 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์
มอส.21 ม.6 ช่างก่อสร้าง
มอธ.21 ม.6 โยธา
มอธ.22 ม.6 โยธา
มอถ.21 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.21 ม.6 เทคโนโลยียาง
มอม.21 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มบบ.21 ม.6 การบัญชี
มบบ.22 ม.6 การบัญชี
มบบ.23 ม.6 การบัญชี
มบต.21 ม.6 การตลาด
มบต211 ม.6 การตลาด (ทวิ)
มบค.21 ม.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มบค.22 ม.6 การพัฒนาเว็บเพจ
มคอ.21 ม.6 อาหารและโภชนาการ (สาย ม.)
บนร211 ม.6 บริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิ)
ทยส.21 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 0-4561-1369

Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.