Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2561

แผนกวิชาสามัญทั่วไป
1   พิมพ์พัชชา   แก้วมหาวงศ์
2   อดิศักดิ์   นันตะเคน
3   จ้าง   พละ1
4   เพ็ญศิริ   จงวัฒนารักษ์
5   พรชัย   ทาธิสา
6   พงษ์เพชร   ไชยปัญญา
7   สกล   หุ่นงาม
8   เมธาวุฒิ   แสงกล้า
9   ณชิตา   จิราณัฏฐกุล
10   ถาวร   นาคกระโทก
11   จิระเดช   มัฆวิมาลย์
12   อัตตะพงษ์   ปะโยตัง
13   วุฒินันท์   บุสภาค
14   เยาวภา   เจริญทรัพย์
แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
1   ไสว   โทนะพันธ์
2   สาพิตา   ไชยโยชน์
3   สายทอง   คำหงษา
4   อภิญญา   ธรรมคุณ
5   ชลญา   อุทัย
6   อัจฉราวดี   สันตพันธ์
7   นิดติยากร   พวงมาเทศ
8   อรอุมา   สิงห์สิทธิ์
9   ลภัสรดา   กระสังข์
10   สุรีย์พร   นาคูณ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1   ไพทูรย์   ปะละพุตโต
2   อภิชัย   มีศิลป์
3   นิกร   จันทร์เทศ
4   ฉัตรชัย   นางวงศ์
5   ไพรวัลย์   บุญตาโลก
6   ราชวัตร   นาจำปา
7   เถลิงศักดิ์   สุพรม
8   มนต์เทพ   สอนศรี
แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
1   นุสราภรณ์   คุดนา
2   อาทิตย์   โทนะพันธ์
3   ไชยา   บุตรวงศ์
4   วรพจน์   ศรีเมือง
5   คมกฤษณ์   ส่งคุณธรรม
6   เกรียงศักดิ์   คำหงษา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1   เสริมศักดิ์   บุตรไชย
2   วิสุดา   สารสุข
3   ผไทรัฐ   พันธุมาศ
4   จำเริญ   ทอนบุญมา
5   อัครวัฒน์   โคตรชมภู
6   อดิศักดิ์   นพแสง
7   สุภาษิต   ดวนใหญ่
8   ฉัตรชัย   ไชยสาร
9   ณัฐวัฒน์   บุระพา
10   พิศาล   ไชยบุรี
11   ภาสกร   ดงทอง
12   ยุภาพรรณ   ก้านเหลือง
13   สุรศักดิ์   ศรีชะตา
14   ยุทธสาร   สารการ
15   วุฒิพงษ์   สมใจ
16   สุทธิชัย   รัตนโกสินทร์
17   บัญชา   ปัญญามงคล
18   ปฏิพล   รวยสูงเนิน
19   อักษรทัย   งามแสง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1   สุวิจักขณ์   มิ่งชัยเจริญกุล
2   ธัญณิชา   สมนา
3   สันทัด   จันทฤทธิ์
4   องอาจ   อรรคบุตร
5   ศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่
6   อรุณ   ทองกลม
7   ทรงธรรม   พวงแก้ว
8   วรรยารัตน์   จงวัฒนารักษ์
9   ชัยรัตน์   ทองใบ
10   วิสณุกร   ดาวไสย์
11   วีระวัฒน์   ภูสมหมาย
12   มัลลิกา   สิทธิโชค
13   สมคิด   พิมสอน
14   ธีระชาติ   ปู่แตน
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   เปรมปรีดี   อินตะนัย
2   นเรศ   ตาทุวัน
3   ประวิทย์   ราชภักดี
4   ทวีทรัพย์   จันทรัตน์
5   นที   จันทร์เทียม
6   บวรศักดิ์   โสดาธาตุ
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   บุญนาน   มากสิงห์
2   วุฒิจุฬา   ศรีสะอาด
3   กฤษณัฐ   กงกัญญา
4   จักรพันธุ์   บุรณะ
5   สันติ   สุขยะฤกษ์
6   บัณฑิตย์    เหลาทอง
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1   วรพล   แปลนนาคสิน
2   นพดล   สิ้นทุกข์
3   เอกพล   บุรกรณ์
4   ธนกร   สุขส่ง
5   สัจจา   อินทรสุขศรี
6   ชริน   อินทรสุขศรี
7   สุพงศ์สิทธิ์   สมัครสมาน
8   ชาญณรงค์   ไชยนรา
9   อัษภ์ทวัท   สุทธภักดี
10   ยุทธนา   ม่วงเขียว
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
1   อ้อมทอง   พงษ์วิเศษ
แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
1   รณกฤต   ณัฐยศกรนภา
2   พิทักษ์   ศรีวิเศษ
3   ประยูร   เดือนเพ็ง
4   ทรงสิทธิ์   บัวชุม
5   อธิวัฒน์   เจริญตา
6   ประสิทธิ์   ชนะวงศ์
7   ผ่องพิศุทธ์   ลาลุน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1   จิรยุทธ์   โชติกุล
2   ปรเมษฐ์   เวชกามา
3   คณันนท์    จันทร์อ่อน
4   สิทธิชัย   คำเสียง
5   พุตตาล   วรรณทอง
6   อินทร์   จงจำ
7   ภาสกร   จำปาเรือง
แผนกวิชาช่างยนต์
1   จิรศักดิ์   ดุษฏี
2   สุระชัย   จันทร์ชนะ
3   ธวัชชัย   จักษุพันธ์
4   สิริชัย   สิมชมภู
5   นพพร   สมคิด
6   สุริยนต์   มัฆวิมาลย์
7   สุพรรณ   ผาแก้ว
8   จรินทร์   เจนจิตต์
9   มีโชติ   พรหมประดิษฐ์
10   วสันต์   อุไรวงศ์
11   เกียรติศักดิ์   เสวะนา
12   บุญชัย   วสยางกูร
13   กัมปนาท   พระสุพรรณ
14   จิรโรจน์   เลิศธนเปี่ยมสุข
15   พัฒนพงษ์   กัญญาพันธ์
16   สุริยัน   คันศร
17   อภิสิทธิ์   ปัจศรี
แผนกวิชาการบัญชี
1   ณัฐิกา   สิมชมภู
2   ชัยภูมิ   ชุณหอังกูรเวส
3   พัธรินพันธ์   เอมรัตน์
4   กมลีรัตน์   รัชมาศ
5   อิสราภรณ์   พบลาภ
6   สุมิตรา   โพธิ์สูง
7   พิชชาพิมพ์   ศรีเสมอ
8   กฤษณา   จันทร์เทศ
9   ผาณิตา   สีหนาท
10   ธิดาวรรณ   สรรพศรี
11   ศรายุฏต์   อมตะไพบูลย์
12   ยุพาภรณ์   ภูมิสถาน
แผนกวิชาการขายการตลาด
1   ลลิดา   โค้วไพโรจน์
2   ณัฐกฤตา   สุริเทศ
3   วลีรัตน์   ทองอินทร์
4   อรณิชา   เดือนเพ็ง
5   เพ็ญศรี   ชุณหอังกูรเวส
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1   พัชณพงศกรณ์   สุดประเสริฐ
2   ปัทมพร   สุฤทธิ์
3   บุณณดา   คำเสียง
4   ณัทพงศ์   โยธี
5   วิภาวี   ณ นิมิตร
6   กาญจนา   ถามุลเลศ
7   กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
8   คำพา   ขันตี
9   นลินี   เดชวัน
10   พรธิวา   วงษ์พิทักษ์
11   ณัฐวุฒิ   เชื้อชัย
12   ปริษา   ปั้นดี
13   วราดา   ขันตี
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1   ปริญญา   สว่างโคตร
2   ศศิกานต์   บุญขันธ์
3   ปิยะมาศ   คำน้ำเที่ยง
4   วิไล   โทนะพันธ์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1   พัชรินทร์   หาญพิทักษ์
2   เฉลิมพร   นาคพันธ์
3   ประจักษ์ศรี   สุต๋า
แผนกวิชาช่างโยธา
1   ศิวดล   สะโสดา
2   ณัฐนันท์   พิลาโสภา
3   ชาติชาย   ทองพีระ
4   สถิร   มิ่งขวัญ
5   พงศธร   จันทร์แจ้ง
6   ปิยรัตน์   คันธจันทร์
7   สันติรักษ์   โตรัศมี
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
1   กรณ์   ก้านเพชร
2   อังศุธา   สุทธิประภา
3   งามศิริ   สุวรรณดี
ภาษาต่างประเทศ
1   นภัสนันท์   ศรีภิรมย์
2   พิสิทธิ์   พานิชย์
3   ภควัตร   สิงห์คำ
4   สุภาพ   สัจจสมภาร
5   ทัศนีย์วรรณ   แตงวงษ์
6   สุมนต์พร   อมตะไพบูลย์
7   บุญมี   สารชาติ
8   สุจีรา   วิชาชาติ
9   ครูจีน   1
10   ศิริบูรณ์   โสมรักษ์
11   ธันย์รดา   ชินทอง
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   นพวรรณ   สาธุการ
2   ศันสนีย์   พันเจริญ
3   กัณหา   อุทธิเสน
4   เริงศักดิ์   สายรัตน์
5   อุดร   เศษโถ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 0-4561-1369

Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.