คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   825
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
2128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
2128-1005วงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-24
2128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
2128-2111โปรแกรมเชิงวัตถุ 1 1-2-23
2901-2008โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น1-2-23
2901-2126ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น1-3-24
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
3128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-23
3128-1003โปรแกรมโครงสร้าง2-2-34
3128-2004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา11-4-35
3901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง2-2-34
3901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ2-2-34
3901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม1-4-35
3901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล1-4-35
3901-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-35
3901-2116การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ1-4-35
3901-2119การวิเคราะห์และออกแบบระบบ1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  91  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  59     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเริงศักดิ์ นายเริงศักดิ์
‹------------------ 2128-2111 ------------------›
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
นายนที
‹---------------------------- 3901-2006 ----------------------------›
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3901-1003 ---------›
นายนที จันทร์เทียม
‹--------- 3901-1003 ---------›
นายนที จันทร์เทียม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2100-1006 ----------------------------›
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายเปรมปรีดี
‹--------- 3128-0008 ---------›
นายนที จันทร์เทียม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-1003 ----------------------------›
นายนที จันทร์เทียม
โฮมรูม
‹------------------ 3901-1001 ------------------›
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
‹------------------------------------- 3128-2004 -------------------------------------›
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2901-2126 ----------------------------›
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
‹------------------ 2901-2008 ------------------›
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ