คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   441
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-22
2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2-0-22
2201-2005ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี3-0-33
2201-2006ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี3-0-33
2201-8001ฝึกงาน*-*-44
 จำนวนชั่วโมง  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2200-1001 ---------›
น.ส.พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
‹--------- 2001-1002 ---------›
น.ส.พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
‹--------- 2200-1001 ---------›
น.ส.พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2201-2006 ------------------›
น.ส.พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
‹--------- 2201-2005 ---------›
น.ส.พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พิชชาพิมพ์
‹------------------ 2201-2005 ------------------›
น.ส.พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
น.ส.พิชชาพิมพ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2201-2005 ---------›
น.ส.พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
‹--------- 2001-1002 ---------›
น.ส.พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
น.ส.พิชชาพิมพ์
โฮมรูม
‹--------- 2200-1001 ---------›
น.ส.พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พิชชาพิมพ์
‹--------- 2001-1002 ---------›
น.ส.พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
‹------------------ 2201-2006 ------------------›
น.ส.พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ